Bi-Weekly Bites Episode 7: Senior Nostalgia with the Voice staff

Daniel Farrow, Staff Reporter