Spinning symmetry: SCAD bound senior showcases pottery

Yness Martinez, Editor